Multikulturní výchova ve vzdělávací politice

PROBLEMATIKA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY V EVROPSKÉ A ČESKÉ VZDĚLÁVACÍ POLITICE

Problematika tzv. multikulturní výchovy se do českého prostředí dostává v souvislosti s evropským integračním procesem, zejména jako součást evropské vzdělávací politiky. V tzv. lisabonském procesu byl mimo jiné schválen a přijat rámec tzv. klíčových kompetencí, které jsou základním nástrojem zkvalitnění a zefektivnění evropského vzdělávání v zájmu ambice vytvořit z evropského obyvatelstva nejvíce progresivní a konkurenceschopnou společnost na světě. Tyto klíčové kompetence zahrnují kromě vědomostí také soubor dovedností, schopností, ale i postojů a hodnot, které mají všech členům společnosti umožnit osobní rozvoj a uplatnitelnost. V základním vzdělávání jde například o kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské nebo kompetence pracovní. V rámci občanských kompetencí jde především o osvojení si hodnot a postojů důležitých pro život v demokratické společnosti, včetně respektování práv a kulturních specifik dalších lidí, vystupování proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci a dále schopnosti uvědomovat si v rámci multikulturního soužití vlastní identitu a tolerovat identitu ostatních.

Na základě doporučení evropských institucí se koncepce klíčových kompetencí promítá také do pokusů o reformy vzdělávání v České republice a konkretizuje se v základních dokumentech, jako jsou rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé stupně školství či vzdělávací programy jednotlivých škol.

Zde se dále setkáváme s pojmem tzv. průřezových témat, která mají reflektovat aktuální problémy současného světa, propojovat vzdělávací obsahy jednotlivých oborů, a přispívat tak ke komplexnosti vzdělávání žáků. Důraz je kladen zejména na rozvoj postojů a hodnot žáků a právě na rozvoj klíčových kompetencí. Mezi obsaženými průřezovými tématy figurují vedle dalších také výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a především multikulturní výchova.

Těmto průřezovým tématům se potom vedle jiných aktivit přizpůsobují obsahy jednotlivých předmětů, popřípadě se zavádí předměty nové. Konkrétní ukotvení v osnovách jednotlivých předmětů však prozatím spíše chybí. Vzniká tak situace, kdy doporučení evropských struktur, vyplývající z požadavků implementace multikulturní výchovy do systému vzdělávání, vstupuje do nepřipraveného prostředí. V případě dějepisu se české školství například dosud nevyrovnalo s problémem reflexe nejnovějších dějin a zapracování jejich témat do výuky. Za těchto okolností není těžké si představit, že výuka dějepisu se pod tlakem přizpůsobí požadavkům implementace multikulturní výchovy na úkor kultivace a renovace kolektivní historické paměti, jinými slovy může vést k nekritické instrumentalizaci dějin v podobě vytrhávání jednotlivostí z historicko-společenských kontextů, byť na rozdíl od podobného počínání různých politických zájmových skupin ve jménu veskrze pozitivních cílů, jako jsou tolerance a eliminace xenofobie.

V souvislosti s eliminací sociálně patologických jevů, jako jsou xenofobie, rasismus a různé formy extremismu, je posilování implementace multikulturní výchovy do vzdělávání také součástí vládní strategie boje proti extremismu, která počítá s podporou různých multikulturně vzdělávacích aktivit ve veřejném i neziskovém sektoru.1

Vzhledem k tomuto postavení multikulturní výchovy je přirozené, že je jí věnována patřičná pozornost také v dotační politice, zejména pak v programech financovaných z Evropských strukturálních fondů. Z různých zdrojů byla a je podporována řada projektů se společným jmenovatelem multikultury a multikulturního vzdělávání, které se vyznačují pestrou škálou zaměření a cílů i velmi nejednotným vnímáním klíčových termínů.

Pojem multikulturní výchova, resp. multikulturní vzdělávání není v současné české společensky, stejně jako odborně zaměřené diskusi pevně zakotven, a to ani terminologicky. Někteří autoři např. upřednostňují před přívlastkem multikulturní adjektivum interkulturní. Vedle výchovy k multikulturnímu soužití je někdy multikulturní výchova vnímána také jako specifický přístup ke vzdělávání kulturně specifických nebo přímo sociálně vyloučených skupin obyvatelstva, v českém prostředí především romského etnika.

Výsledek výzkumu prováděného v rámci programu Varianty při nadaci Člověk v tísni, zaměřeného právě na mapování těchto projektů, ukazuje „jednak na nedostatek srozumitelně vedené debaty o obsahu pojmu, jednak na nedostatek publikací týkajících se obecně vzdělávání v diverzitě či v multikulturní výchově jako takové. Těm, kteří realizují programy multikulturní výchovy, jsou často teoretické debaty či odborná literatura nedostupné nebo neznámé, a to i přesto, že debaty mimo Českou republiku jsou velice pestré a existuje nepřeberné množství cizojazyčných zdrojů. Překladové tematické – a běžnému uživateli (např. pedagogovi) srozumitelné – literatury je k aktuálnímu datu v ČR stále poskrovnu. V České republice byla zahájena teoretická debata i publikování teorií o tématu společenské diverzity poměrně pozdě, navíc je dosud známá v podstatě pouze ,akademicky‘ orientovaným čtenářům. Je tedy poněkud znepokojující, že jen část realizátorů programů MKV čerpá inspirace také ze zahraničních publikací či poznatků.“2

Tato skutečnost spolu s přesvědčením, že smysluplné vzdělávání se nemůže omezovat na pouhou aplikaci prefabrikovaných sociálních a pedagogických technik a modelů bez porozumění, reflexe historických předpokladů a zkušeností, nás vedla k přípravě a realizaci předmětného projektu „Studium moderních dějin jako kvalifikace k implementaci multikulturní výchovy“ v podobě studijní specializace magisterského studia historie s názvem „Moderní dějiny a multikulturní společnost“.


1 Strategie boje proti extremismu MVČR, 2009, kapitola II.2, s. 26–28.

2 Závěrečná zpráva z výzkumu Situační analýza zaměřená na zmapování stávající nabídky na trhu institucionální podpory a realizace programů multikulturní výchovy v ČR ve vztahu k různým cílovým skupinám. Varianty. Vzdělávací program společnosti Člověk v tísni: http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_17.pdf; Závěrečná zpráva z výzkumu Analýza kurzů multikulturní výchovy pro budoucí pedagogy na českých vysokých školách.  Varianty. Vzdělávací program společnosti Člověk v tísni: http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_37.pdf.