Uplatnění

Uplatnitelnost díky rozšíření kompetencí

Nová specializace magisterského studia přináší zásadní inovaci tradičního pojetí studia historie na vysokých školách, orientovaného dosud úzce na výchovu budoucích badatelů nebo učitelů na středních školách. Realita ovšem vypadá už dlouho poněkud jinak: zdaleka ne každý absolvent usiluje o to působit v budoucnu ve vědeckém nebo pedagogickém sektoru. Zejména v akademické sféře je prostor pro uplatnění dosti omezený. Studium historie jako tradiční akademická disciplína bylo dosud zcela odtrženo od praxe v jiných než akademických profesích (výjimku představují povinné praxe studentů učitelství). Přestože se absolventi oboru tradičně dobře uplatňují ve veřejné nebo mediální sféře, neexistovala až donedávna s výjimkou učitelství žádná koncepce propojení studia s konkrétní aplikovanou sférou.

Na tyto skutečnosti bylo třeba reagovat a nabídnout studium, které svým specializovaným obsahem přispívá k přípravě multioborově vzdělaných a jazykově dobře vybavených specialistů, schopných uplatnit se nejen ve výzkumu a školství, ale také např. v mediální sféře, v poradenství, veřejné správě či mezinárodních organizacích.

Studenti získají zvláštní certifikát o úspěšném absolvování studijní specializace.

Profil absolventa

Smyslem magisterského studia historie coby společenskovědní disciplíny zaměřené na porozumění, včetně nabízené specializace, přirozeně není a nemůže být výchova úzce oborově a tematicky zacílených absolventů orientovaná na přímou a jednoduchou aplikovatelnost získaných dovedností v konkrétních pracovních pozicích v závislosti na aktuálních trendech politiky a ideologie.

Vycházíme naopak z přesvědčení, že v měnících se podmínkách dynamicky se rozvíjejícího současného světa a civilizace je posláním studia společenských oborů příprava kriticky přemýšlejících absolventů otevřených novým podnětům, připravených reagovat na jejich náhlé změny, a přitom široce orientovaných a schopných dalšího rozvoje.

Absolvent specializačního magisterského studia „Moderní dějiny a multikulturní společnost“ si odnese obvyklé odborné dovednosti z oboru historie, resp. učitelství dějepisu pro střední školy, rozšířené a prohloubené o znalostní výbavu vyplývající z tematického zaměření projektu a dále kompetence vyplývající z inovativních forem výuky, které jsou integrální součástí této specializace.

Znalosti, schopnosti a kompetence

Průprava v oboru moderních dějin v kombinaci s tematickým zaměřením specializace a inovativními formami odborné přípravy nabízí absolventům osvojení a rozvoj řady mezioborově i mimo akademickou sféru přenositelných schopností a kompetencí:

 • Samostatnost v systematickém vyhledávání a zpracování informací nejen z obecně dostupných tiskových a elektronických zdrojů, ale také v oblasti primárních pramenů v archivech.
 • Schopnost kritiky a objektivního posouzení informací a konkrétních situací v závislosti na původu a okolnostech jejich vzniku.
 • Nezaujatost a nepředpojatost při práci s informacemi, umožňující vyhnout se unáhleným soudům a vlivům dostatečně nepodložených informačních a mediálních kampaní.
 • Tvůrčí potenciál a základní zkušenost s různými typy komunikace a prezentace poznatků.
 • Erudice v oblasti historie i současnosti soužití různých kultur a národností a jeho vnímání v různých částech Evropy a západního světa. Umožní mimo jiné srovnávání a přenos zkušeností na základě znalosti různých minulých nebo současných strategií a teorií multikulturního soužití.
 • Orientace v oblasti jednotlivých kultur v rámci různých států, v odborné terminologii a aktuálním diskursu, zajišťující připravenost navazovat spolupráci na mezinárodní úrovni.
 • Schopnost předvídat jednotlivé trendy v této oblasti a reagovat na jejich neočekávané změny.
 • Gramotnost v oblasti základů státní a evropské vzdělávací a kulturní politiky s důrazem na problematiku multikultury, včetně dotačních příležitostí.

Možnosti uplatnění

V závislosti na dalším či souběžném vzdělávání nebo praxi v jiných oborech, vlastním osobnostním rozvoji, nabytých zkušenostech a pochopitelně na pracovních příležitostech se mohou absolventi uplatnit při činnostech v nejrůznějších sférách:

 • V akademické sféře mohou absolventi dále prohlubovat své znalosti a podílet se na výzkumu.
 • V médiích, publicistice a dokumentaristice mohou absolventi využít schopnost odborně se vyjadřovat k velmi aktuální a sledované problematice multikulturního soužití a konfliktů, dále při tvorbě článků, námětů či scénářů k dokumentárním, publicistickým či vzdělávacím pořadům.
 • Ve vzdělávací sféře, ve školství či kulturních a vzdělávacích institucích uplatní absolventi nejen své znalosti získané ve specializačním studiu, ale také zkušenosti získané v rámci praxe při kontaktech s partnerským Muzeem romské kultury. Absolventi by měli být schopni samostatně zpracovat námět i obsahovou náplň vzdělávacích aktivit zaměřených na multikulturní výchovu s přihlédnutím ke konkrétním formám těchto aktivit, jejich realizačním specifikům a jejich cílovým skupinám.
 • Ve státní a veřejné správě mohou absolventi aplikovat své znalosti při řešení problémů spjatých s národnostními menšinami, přistěhovalectvím nebo při správě a řízení institucionální podpory a dotačních programů zaměřených na rozvoj multikulturního povědomí.
 • V neziskovém sektoru či v poradenství se absolventi mohou úspěšně podílet na přípravě a realizaci tematicky odpovídajících projektů.

Uplatnění absolventů na trhu práce je soustavně monitorováno formou ankety, které se absolventi zúčastní dobrovolně.