Základní informace o studijní specializaci

Nová studijní specializace

Těžiště projektu, který je zaměřen na rozšíření a inovaci studia moderních dějin na Historickém ústavu FF MU, spočívá ve vytvoření nové studijní specializace magisterského studia oborů „Historie“ a „Učitelství historie pro střední školy“. Ta by měla uspokojit dlouhodobě narůstající poptávku studentů po výuce moderních a zejména soudobých dějin.

Projekt reaguje na některé priority evropské vzdělávací politiky, jako je např. zavedení tzv. průřezového tématu multikulturní výchovy do vzdělávacího systému. V neposlední řadě vychází koncept nové studijní specializace i z obecné potřeby rozšířit multikulturní povědomí v české společnosti a iniciovat kritické diskuse nad problematikou tzv. multikulturalismu.

Obsah

Koncept specializovaného studia vychází z předpokladu, že doposud běžné redukování problému multikulturního soužití na otázky sociálních a pedagogických strategií a technik – bez širšího, především kulturně-historického znalostního základu – je jednou ze základních překážek úspěšné implementace multikulturní výchovy a zvyšování celospolečenské multikulturní „gramotnosti“. Právě zde se otevírá široký prostor k využití studia historie a uplatnění jejích metod.

V rámci výuky se zaměříme na:

  • poznání role a vnímání mnohosti kultur v různých prostorových a časových kontextech moderních evropských dějin (tedy od 19. století do současnosti), včetně poznání bohatého multikulturního dědictví českých zemí
  • poznání konfliktních i pozitivních příkladů multikulturního soužití v západní a východní Evropě s důrazem na srovnávací analýzu jejich klíčových charakteristik a problémů a poznání jejich současných kulturních reálií
  • poznání historických příkladů snah o řešení společného soužití různých konfliktních společenství s analýzou jejich dopadů

Svou strukturou a nabídkou široké palety studijních předmětů narušuje projekt po obsahové stránce zcela vědomě v historickém výzkumu stále dominující pojetí tzv. národních dějin, resp. dějin majoritní společnosti, jako jediného výkladového modelu českých dějin, přesněji řečeno dějin českých zemí.

Inovace studia

Ke zvýšení kompetencí, a tudíž i uplatnitelnosti studentů na trhu práce, mají v rámci specializovaného studia přispět některé inovativní prvky, které zatím nepatřily k běžným součástem studia historie na FF MU.

Ve snaze zdokonalit jazykové dovednosti studentů v praxi a přiblížit jim přístupy k tematice překračující české hranice, zejména na Západě, probíhá část výuky v cizím jazyce. Samozřejmostí je stálá práce s cizojazyčnými odbornými texty a prameny, zejména v angličtině a němčině. Za tím účelem byl vybudován reprezentativní fond nejnovější cizojazyčné odborné literatury k tématům studijní specializace, která dosud v Brně, resp. v českých knihovnách obecně, z větší části nebyla k dispozici. Zvládnutí metod analýzy a interpretace těchto textů hraje ze zkušenosti klíčovou roli při uplatnění absolventů na trhu práce. Proto byl pro projekt získán zahraniční specialista pocházející ze západní Evropy a působící přímo na HÚ FF MU. K žádoucímu většímu otevření se okolnímu světu a navázání kontaktů se zahraničními badateli mají dále přispět tři týdenní exkurze do zahraničí, pravidelné pořádání přednášek hostů ze zahraničí a České republiky a veřejných diskusních panelů.

Vedle této internacionalizace je další typickou vlastností specializovaného studia i jeho interdisciplinární rámec. Jde především o spolupráci s odborníky z oblasti etnologie, sociologie, politologie a balkanistiky.

Během studia se klade důraz na pravidelné konzultace seminárních a zejména diplomových prací (seznam navržených témat pro diplomové práce). K povinným kurzům, které mají poskytnout solidní znalostní základ pro celou studijní specializaci, jsou k dispozici skripta a studijní materiály ve formě PDF, které nabízejí nejen koncisní přehled o dotyčné látce, ale i vybrané prameny a obrazový doprovod. Nadstandardní péče o studenty je realizována v neposlední řadě také jejich zapojením do odborné praxe, především v rámci partnerské instituce.

Partneři

Integrální součástí projektu je spolupráce s partnerskou institucí Muzea romské kultury. To vzniklo v roce 1991 jako nevládní nezisková organizace a od roku 2005 funguje jako státní příspěvková organizace. Během této doby se profilovalo jako významná kulturně-vzdělávací instituce, jedinečná svým tematickým zaměřením. Aktivity muzea se neomezují pouze na typickou muzeální sbírkotvornou, dokumentační a prezentační činnost, ale jejich součástí je dlouhodobě také organizování přednášek, volnočasových a vzdělávacích projektů, včetně vytváření vzdělávacích programů pro školy všech stupňů. Muzeum se přitom neomezuje pouze na romskou tematiku a představuje důležitou instituci podílející se na rozvoji obecného multikulturního povědomí.

Tematické zaměření muzea a široká škála činností, na kterých se praktikanti mohou podílet, zcela odpovídají cílům projektu.

V jeho rámci převezme Muzeum romské kultury nejen realizaci různých typů praxí přímo ve svých prostorách, ale zajistí i část výuky formou přednáškového cyklu věnovaného dějinám, kultuře a interakci Romů s okolními společnostmi.

Nároky na rozvoj multikulturní výchovy a obecného povědomí o tomto tématu se zvyšují také v souvislosti s procesem rozšiřování EU v oblasti Balkánu. Rozvoj vztahů s touto oblastí, nesmírně bohatou a charakteristickou právě svým multikulturním dědictvím, je přitom na základě vládního usnesení (č. 302 z 31. března 2004) označen jako priorita české zahraniční politiky. Lze tedy očekávat rostoucí poptávku po odbornících vybavených znalostmi historických souvislostí balkánských kultur a jejich současných reálií. V souvislosti s tímto akcentem spolupracuje projekt při přípravě a realizaci některých kurzů také s Ústavem slavistiky na FF MU a zároveň je otevřen studentům balkanistických oborů.